ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽDÍREC

Textová část územního plánu:                            514195_I.1_TEXT

Textová část odůvodnění územního plánu:     514195_II.1_TEXT odůvodnění

Výkres základního členění území:                      514195_I.2-a_ZCU

Hlavní výkres:                                                        514195_I.2-b1_HLV

Výkres koncepce veřejné infrastruktury:           514195_I.2-b2_KVI

Výkres VPS, opatření a asanací:                          514195_I.2-c_VPZ

Schéma vymezení ÚSES:                                      514195_I.2-s_USES

Koordinační výkres:                                              514195_II.2-a_KOV

Výkres širších vztahů:                                           514195_II.2-b_VZTAHY

Výkres předpokládaných záborů půd. fondu:  514195_II.2-c_ZPF

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress