Informace 106/1999Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů:

1) Název subjektu:

Obec Ždírec

2) Důvod a způsob založení:

dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

3) Organizační struktura:

starosta – Hana Jelínková
místostarosta – Antonín Kadlec

4) Kontaktní spojení

Adresa: Obecní úřad Ždírec, Ždírec 7, 472 01 Doksy
Telefon: +420 725 071 185
E-mail: podatelna@zdireckokorinsko.cz
Internetové stránky: http://zdireckokorinsko.cz
IČ: 00673463
Banka: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 900982329 / 0800
Úřední hodiny: Středa 17:00 – 18:00

5) Rozpočet obce a závěrečné účty

Rozpočet rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Závěrečný účet 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

6) Postup při vyřizování stížností

Ústně, písemně, v elektronické podobě na adrese obecního úřadu nebo na email podatelna@zdireckokorinsko.cz.

7) Postup při vyřizování žádostí a návrhů

Písemně na adresu:  Obecní úřad Ždírec, Ždírec 7, 472 01 Doksy
Elektronicky na adresu: podatelna@zdireckokorinsko.cz
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci, ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost:
a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně.
Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti
a) písemně
b) nahlédnutím do spisu
c) pořízením kopie
d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

8) Opravné prostředky

a) Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta/starostka.

b) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Libereckého kraje.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

c) Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

9) Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Ždírec obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.
Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz
Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz

10) Návody pro řešení životních situací

Tyto naleznete na stránce portal.gov.cz

11) Nejdůležitější předpisy, podle nichž orgány obce jednají a rozhodují

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Ždírec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

Zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon č. 268/1949 Sb. o matrikách
Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Zákon č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
Zákon č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
Nařízení vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
Zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
Zákon č. 455/1991 o živnostenském podnikání
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
Zákon č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
Zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
Nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
Zákon č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
Vyhláška MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Vyhláška MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
Zákoník práce č. 65/1965 Sb.
Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
Zákon 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Nařízení vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Ždírec, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové stránce Vyhlášky.

Další odkazy , kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress