Usnesení vlády o přijetí krizového opratření

sb171-20

Studijní centrum BASIC

Studijní centrum BASIC se zaměřuje na pomoc rodičům a dětem s jejich problémy s učením.
V této nelehké době se snaží podpořit děti i rodiče a podat jim pomocnou ruku v učení, dělání úkolů i trávení společného.

Finanční úřad pro Liberecký kraj přijímá dnem 12. 10. 2020 opatření k minimalizaci rizika přenosu COVID -19

Tisková zpráva FÚ pro Liberecký kraj

Obnova památkově chráněně komunikace v obci Bořejov

Realizovaný projekt „Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově“ je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje

Transparent – Kraj

 

Obnova památkově chráněné komunikace v Bořejově je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Havarijního programu

transparent Min.kultury

 

Nabídka stabilního zaměstnání ve věznici Stráž pod Ralskem

Nabídka stabilního zaměstnání

Rekonstrukce vodovodu v obci Bořejov

V Bořejově, místní části obce Ždírec, začne rekonstrukce dožilého poruchového vodovodního řadu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2020: V Bořejově, místní části obce Ždírec, vyměníme dožilé poruchové vodovodní řady. Stavbu koordinujeme s obcí, která po dokončení stavby plánuje provést obnovu historické dlažby.

Více o stavbě:
V části obce Bořejov, na p.p.č. 1291/1, kde se nachází památkově chráněná cesta, je uložen vodovodní řad z litiny DN 70 a DN 40, který byl uveden do provozu v roce 1913. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch.
Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s obcí, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 205,74 metrů.
Nový vodovodní řad bude z polyetylenového potrubí PE100 RC+ DN/OD 90 SDR17 typ. 02. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 9 ks a 1 ks podzemního hydrantu DN80 (určený pro technické účely).
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. srpna 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (36. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2020.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 82,1 mil. korun bez DPH.
Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

 

Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí EKOD, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad a sklo. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.
Cílem projektu je vybudování systému odděleného sběru materiálově využitelných odpadů na rozhraní Středočeského a Libereckého kraje. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově =_iso-8859-2_Q__vyu=BEiteln=FDch_odpad=

Svoz odpadů 2020

Harmonogram svozu odpadů 5 -12 2020 Ždírec

 

Výstavba víceúčelového hřiště

Tímto bych ráda informovala občany o dokončení prací na výstavbě nového víceúčelového hřiště, které bylo v těchto týdnech dokončeno.

Počátkem všeho bylo schválení projektu zastupitelstvem obce Ždírec a podání žádosti o dotaci z Libereckého krajez Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionálního rozvoje, Program obnovy venkova, Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, kde naše obec získala dotaci ve výši 48,09%.

Celkové náklady na výstavbu hřiště činily 764.065,- Kč a z toho dotace 367.438,85 Kč.

Výstavba začala srovnáním a zhutněním pláně pro hřiště, 30 cm štěrkový základ hřiště, finální vrstvou pod umělou trávu a uložením obrubníků. Následovalo dodání a montáž umělého trávníku, oplocení hřiště z ochranných sítí a pozinkovaných sloupků. A začalo se vybavovat: sportovní sloupky (nohejbal, volejbal), 2 ks fotbalových branek, 2 ks florbalových branek, basketbalová konstrukce, volejbalová síť, 4 ks laviček a v neposlední řadě odpadkový koš – to jen pro pořádek. A bylo hotovo.

K slavnostnímu otevření zatím nedošlo, ale věřím, že na jaře nám bude počasí přát a při této příležitosti uspořádáme turnaj ve volejbale (pro dámy), v nohejbale (pro pány) či v košíkové (pro děti).

 

                                                               

 

Vytvořeno společností TrollComputers s.r.o. | Využívá systém TrollCMS vycházející ze systému Wordpress